ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Περιεχόμενα:

Άρθρο 1- Ορισμοί

Άρθρο 2- Εταιρική ταυτότητα / Επιχειρηματίας

Άρθρο 3- Συνάφεια

Άρθρο 4- Προσφορά

Άρθρο 5- Σύμβαση (Συμφωνία)

Άρθρο 6- Δικαίωμα ανάκλησης

Άρθρο 7- Κόστη ανάκλησης

Άρθρο 8- Εξαίρεση δικαιώματος ανάκλησης

Άρθρο 9- Τιμολόγηση

Άρθρο 10- Συμμόρφωση και Εγγυήσεις

Άρθρο 11- Παράδοση και Εκτέλεση

Άρθρο 12- Μακροχρόνιες συναλλαγές: διάρκεια, τερματισμός και επέκταση

Άρθρο 13- Πληρωμές

Άρθρο 14- Παράπονα

Άρθρο 15- Αντιπαραθέσεις / Διενέξεις

Άρθρο 16- Επιπρόσθετες και Διαφορετικές Διατάξεις

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Σε αυτούς τους Όρους / Προϋποθέσεις χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Χρόνος εκτίμησης: το χρονικό διάστημά μέσα στο οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης.

Καταναλωτής: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν λειτουργεί εκ μέρους κάποιας εταιρίας ή λόγω επαγγέλματος και έρχεται σε συμφωνία εξ' αποστάσεως με τον επιχειρηματία.

Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα

Μακροχρόνια συναλλαγή: μια συμφωνία εξ' αποστάσεως που σχετίζεται με μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση παράδοσης και η αγορά πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης χρονικής περιόδου.

Ανθεκτικό μέσο (αποθήκευσης): οποιοδήποτε μέσο επιτρέπει στον παραλήπτη ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύσει πληροφορίες, οι οποίες απευθύνονται προσωπικά σε αυτούς, με τρόπο που τις καθιστά διαθέσιμες για μελλοντική παραπομπή και για χρονική περίοδο ρυθμιζόμενη ανάλογα με το σκοπό των πληροφοριών, επιτρέποντας την απαράλλαχτη αναπαραγωγή τους.

Δικαίωμα ανάκλησης: η δυνατότητα να επιλέξει ο καταναλωτής να τερματίσει τη συμφωνία εξ' αποστάσεως εντός του χρόνου εκτίμησης.

Επιχειρηματίας: Το φυσικό πρόσωπο ή εταιρία που προσφέρει προϊόντα εξ' αποστάσεως σε καταναλωτές.

Σύμβαση εξ' Αποστάσεως: Μια συμφωνία η οποία βασίζεται σε ένα οργανωμένο εταιρικό σύστημα εξ' αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία συμπεριλαμβάνει και την επικύρωση μιας συμφωνίας χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες μεθόδους επικοινωνίας.

Μέθοδος Επικοινωνίας εξ' αποστάσεως: Το μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει η επικύρωση μιας συμφωνίας χωρίς να χρειάζεται ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να βρίσκονται στον χώρο την ίδια χρονική στιγμή.

Άρθρο 2- Εταιρική Ταυτότητα/Επιχειρηματίας

Πληροφορίες για την RQS

SNORKEL SPAIN SLU
Apartado de Correos nº 146
08170 Montornès del Vallés
Barcelona
[email protected]
t. 34 93 737 98 46 (from 8:00 to 16:00)
VAT: ESB-65812810
Coc Number: B-65812810

Άρθρο 3- Συνάφεια

Αυτοί οι γενικοί όροι/προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε προσφορά του επιχειρηματία και σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία εξ' αποστάσεως μεταξύ αυτού και του καταναλωτή.

Πριν επικυρωθεί η εξ' αποστάσεως συμφωνία, το περιεχόμενο των γενικών όρων & προϋποθέσεων γίνεται διαθέσιμο στον καταναλωτή. Εαν αυτό δεν είναι εφικτό πριν την επικύρωση της συμφωνίας, θα γνωστοποιηθεί ότι οι εν λόγω όροι/προϋποθέσεις μπορούν να παρασχεθούν από τον επιχειρηματία κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή και θα αποσταλλούν στον καταναλωτή το συντομότερο δυνατό, χωρίς κάποια επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση.

Αν η συμφωνία εξ αποστάσεως ολοκληρωθεί ηλεκτρονικώς παρά τα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο άρθρο και πριν η εξ' αποστάσεως συμφωνία ολοκληρωθεί, τότε το περιεχόμενο των γενικών όρων & προϋποθέσεων τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή ηλεκτρονικώς και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί με απλό και εύκολο τρόπο σε κάποιο ανθεκτικό μέσο. Εάν αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, τότε θα γνωστοποιηθεί στον καταναλωτή που μπορεί να βρει τους γενικούς όρους & προϋποθέσεις πριν την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως συμφωνίας, ενώ οι παραπάνω όροι & προϋποθέσεις θα αποσταλούν κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή σε αυτόν χωρίς επιπρόσθετες χρεώσεις.

Στην περίπτωση που εκτός από τους παραπάνω όρους & προϋποθέσεις εφαρμόζονται και κάποιες ειδικές συνθήκες λόγω ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, αν το δεύτερο και τρίτο άρθρο είναι αντικρουόμενα με τους όρους & προϋποθέσεις, τότε ο καταναλωτής μπορεί να λάβει υπόψιν του εκείνους του όρους που είναι πιο ευνοϊκοί προς αυτόν.

Άρθρο 4 - Προσφορά

Αν μία προσφορά έχει περιορισμένη εγκυρότητα ή άλλες συγκεκριμένες προδιαγραφές τότε αυτό θα αναφέρεται κατηγορηματικά.

Η προσφορά περιέχει μια ολοκληρωμένη και ακριβή περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η περιγραφή θα είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να καταλαβαίνει πλήρως τα προϊόντα / τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν. Οι εικόνες δε που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία είναι αντιπροσωπευτικές απεικονίσεις των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Προφανή λάθη και σφάλματα δε δεσμεύουν τον επιχειρηματία.

Κάθε προσφορά περιέχει αρκετές πληροφορίες ώστε να είναι ξεκάθαρο στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις σχετίζονται με την εν λόγω προσφορά όταν αυτή γίνεται δεκτή από εκείνον. Αυτό αφορά συγκεκριμένα:

την τιμή συμπεριλαμβανομένων και των φόρων

πιθανά κόστη αποστολής

τον τρόπο με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η συμφωνία και οι απαραίτητες υπογραφές

τη δυνατότητα ή μη ασκήσεως του δικαιώματος ανάκλησης

τη μέθοδο πληρωμής, αποστολής και η απόδοσης του συμβολαίου

την προθεσμία αποδοχής της προσφοράς ή την περίοδο κατά την οποία ο επιχειρηματίας παρέχει εγγύηση για την τιμή

το επίπεδο του ποσού για επικοινωνία εξ αποστάσεως, αν τα κόστη χρήσης αυτής της τεχνολογίας για την παραπάνω επικοινωνία υπολογίζονται σε άλλο μέσο ή μέρος από αυτό που πραγματοποιείται κανονικά η επικοινωνία

το κατά πόσο η συμφωνία αρχειοθετείται μετά την λήξη της και αν ναι πως αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καταναλωτή

τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής, προτού επικυρωθεί η συμφωνία, μπορεί να ελέγξει και αν χρειάζεται να επανακτήσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχει αποδώσει

οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν στη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων και των Ολλανδικών

τους κώδικες συμπεριφοράς στους οποίους υπόκειται ο επιχειρηματίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο καταναλωτής να τους συμβουλευτεί και

την ελάχιστη διάρκεια της εξ' αποστάσεως συμφωνίας στην περίπτωση μιας μακροχρόνιας συναλλαγής

Άρθρο 5- Η Σύμβαση (Συμφωνία)

Η συμφωνία οριστικοποιείται υποκείμενη στις διατάξεις της τέταρτης παραγράφου, τη στιγμή που ο καταναλωτής αποδεκτεί την προσφορά και πληροί τους όρους & προϋποθέσεις

Αν ο καταναλωτής έχει δεχτεί την προσφορά ηλεκτρονικώς, ο επιχειρηματίας επιβεβαιώνει ηλεκτρονικώς και άμεσα ότι έχει λάβει την αποδοχή της προσφοράς. Όσο ο επιχειρηματίας δεν έχει επιβεβαιώσει την αποδοχή, ο καταναλωτής μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία.

Αν η συμφωνία συναφθεί ηλεκτρονικώς, τότε ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων δημιουργώντας ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικώς, ο επιχειρηματίας πρέπει πάλι να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε η συναλλαγή να πραγματοποιηθεί χωρίς κινδύνους.

Ο επιχειρηματίας μπορεί να ελέγξει εντός των κανονισμών του σχετικού νομικού πλαισίου, αν ο καταναλωτής μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις πληρωμής, καθώς και να επαληθεύσει όλα τα υπόλοιπα δεδομένα και παράγοντες που χρειάζονται ώστε να ολοκληρωθεί μια αξιόπιστη συμφωνία εξ' αποστάσεως. Αν ο επιχειρηματίας βάσει της έρευνας που διεξάγει, έχει βάσιμους λόγους πως ο καταναλωτής δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη συμφωνία, τότε έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία / το αίτημα ή μπορεί να συνάψει ειδικούς όρους & προϋποθέσεις για την εκτέλεση της προσφοράς.

Ο επιχειρηματίας πρέπει να στείλει τις παρακάτω πληροφορίες με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, γραμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα σε ένα προσβάσιμο ανθεκτικό αποθηκευτικό μέσο:

α. Τη διεύθυνση της εταιρίας ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να στείλει τυχόν παράπονα

β. Τους όρους και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης, καθώς και μια σαφή ένδειξη που σχετίζεται με την εξαίρεση του δικαιώματος ανάκλησης.

γ. Πληροφορίες που σχετίζονται με τις εγγυήσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετά τη πώληση

δ. Άρθρο 4 παράγραφος 3, εκτός και αν ο επιχειρηματίας έχει ήδη αποστείλει τις πληροφορίες πριν την εκτέλεση της συναλλαγής.

ε. Τις προϋποθέσεις τερματισμού της συναλλαγής αν η συμφωνία έχει διάρκεια ενός χρόνου, περισσότερο ή απεριόριστη διάρκεια.

Σε περίπτωση μακροχρόνιας συναλλαγής, η προηγουμένη ρήτρα (ε.) εφαρμόζεται μόνο στην πρώτη παράδοση.

Άρθρο 6- Δικαίωμα Ανάκλησης


Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από αυτή τη σύμβαση μέσα σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών, χωρίς την παροχή καμίας αιτιολόγησης. Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει την 14η ημερολογιακή ημέρα από τη στιγμή που εσείς ή κάποιος τρίτος εκ μέρους σας, εκτός της μεταφορικής εταιρείας ή της εταιρείας ταχυμεταφορών, παρέλαβε το προϊόν.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας το όνομα, την πλήρη διεύθυνση σας και αν είναι διαθέσιμα το τηλέφωνο, το fax, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μαζί με μια αίτηση υπαναχώρησης από τη σύμβαση (για παράδειγμα ένα γράμμα, ένα fax, ή ένα email).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα υπαναχώρησης, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να καταχωρήσετε τη φόρμα ηλεκτρονικώς ή να στείλετε οποιοδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση υπαναχώρησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Αν ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα σας ενημερώσουμε άμεσα μέσω email, παρέχοντάς σας μια απόδειξη υπαναχώρησης. Για να είστε σύμφωνοι με τους όρους άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, αρκεί να μας ενημερώσετε πως θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα σας, εντός της χρονικής περιόδου που αναφέρθηκε παραπάνω.

Συνέπειες υπαναχώρησης:

Στην περίπτωση υπαναχώρησης από μέρους σας, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε για την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών εξόδων (με εξαίρεση τα έξοδα που προκλήθηκαν από τον τρόπο αποστολής που επιλέξατε, ο οποίος διέφερε από την φθηνότερη μέθοδο αποστολής που παρέχουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε καμία περίπτωση σε διάστημα που ξεπερνά τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε πως θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σας. Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την πληρωμή σας, εκτός και αν ζητήσετε την χρήση κάποιου διαφορετικού μέσου. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιβαρυνθείτε με κάποιο έξοδο που να απορρέει από την επιστροφή των χρημάτων σας. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα προϊόντα, ή μέχρι τη στιγμή που θα μας παράσχετε κάποια απόδειξη επιστροφής των αγαθών–οποιοδήποτε συμβεί πρώτο.

Αν λάβατε προϊόντα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση, θα πρέπει να τα επιστρέψετε κατευθείαν σε εμάς, στη διεύθυνση που θα σας παρέχουμε μέσω email από την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] χωρίς καθυστέρηση και σε καμία περίπτωση σε διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών από την ημερομηνία που θα μας ενημερώσετε για την υπαναχώρηση σας από τη σύμβαση. Αυτή η περίοδος θα θεωρηθεί ότι έχει λήξει, αν επιστρέψετε τα αγαθά πριν το τέλος της.

Υπόδειγμα Φόρμας Υπαναχώρησης
(Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα μόνο στην περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση)
– Προς ενημέρωση της SNORKEL SPAIN, S.L.U., Apartado de Correos 146 08170 Montornés del Vallés (Barcelona), [email protected]
– Δια του παρόντος σας ενημερώνω πως τερματίζω τη σύμβασή μου για την αγορά του ακόλουθου προϊόντος:
– Ζητήθηκε στις/Παρελήφθη στις
– Όνομα του πελάτη και όνομα χρήστη
– Διεύθυνση του πελάτη και όνομα χρήστη
– Υπογραφή του πελάτη και όνομα χρήστη (μόνο στην περίπτωση που η φόρμα αποσταλεί εγγράφως)

Άρθρο 7- Κόστη ανάκλησης

Αν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης, δε χρειάζεται να πληρώσει κανένα επιπλέον κόστος πέραν του κόστους επιστροφής του προϊόντος.

Αν ο καταναλωτής έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει το ποσό όσο το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από 14 μέρες μετά την απαίτηση για ανάκληση ή την επιστροφή του προϊόντος.

Άρθρο 8- Εξαίρεση δικαιώματος ανάκλησης

Ο επιχειρηματίας μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμα ανάκλησης του καταναλωτή για λόγους που αναφέρονται στη παράγραφο 2 & 3. Η εξαίρεση του δικαιώματος ανάκλησης εφαρμόζεται μόνο αν ο επιχειρηματίας το έχει αναφέρει ρητά πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η εξαίρεση του δικαιώματος ανάκλησης είναι δυνατή μόνο για τα παρακάτω προϊόντα:

α. Εκείνα που έχουν δημιουργηθεί από τον επιχειρηματία βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχει θέσει ο καταναλωτής

β. Εκείνα που είναι καθαρά προσωπικά στη φύση τους (ή στη χρήση τους)

γ. Εκείνα που δε μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους

δ. Εκείνα που μπορεί να χαλάσουν ή να αχρηστευτούν γρήγορα

ε. Εκείνα που η τιμή του υπόκειται στις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, την οποία δεν μπορεί να επηρεάσει ο επιχειρηματίας

ζ. Μεμονωμένα περιοδικά και εφημερίδες

η. Όλα τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθηθούν πως σχετίζονται με το αρχικό προϊόν το οποίο παραδόθηκε από την ιστοσελίδα www.royalqueenseeds.com

Άρθρο 9- Τιμολόγηση

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγκυρότητας που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών δεν πρόκειται να αυξηθούν, εκτός από αυξήσεις τιμών που προκαλούνται από αυξήσεις στον Φ.Π.Α..

Παρά τα όσα αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες με διάφορες/μεταβαλλόμενες τιμές, όταν οι τιμές αυτές υπόκεινται σε διακυμάνσεις της χρηματοοικονομικής αγοράς, τις οποίες δεν μπορεί να επηρεάσει ο επιχειρηματίας. Αυτή η σύνδεση με τις διακυμάνσεις και το γεγονός πως οι προαναφερθείσες τιμές μπορεί να είναι προσδοκώμενες τιμές θα αναφέρεται στην προσφορά.

Αυξήσεις στην τιμή μέσα σε διάρκεια 3 μηνών μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο όταν είναι αποτέλεσμα κάποιας νομοθετικής ρύθμισης ή διάταξης.

Αυξήσεις στη τιμή μετά το πέρας 3 μηνών από την ολοκλήρωση της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο αν ο επιχειρηματίας το έχει αναφέρει και:

α. Αυτές είναι αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων ή διατάξεων ή όταν,

β. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να τερματίσει τη συμφωνία από τη στιγμή που γίνουν οι αυξήσεις στην τιμή.

Οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά περιλαμβάνουν Φ.Π.Α..

Άρθρο 10- Συμμόρφωση και εγγυήσεις

Ο επιχειρηματίας διασφαλίζει πως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συμφωνίας, πως οι απαιτήσεις, η ορθότητα και η χρησιμότητα όλων των στοιχείων της συμφωνίας θα είναι σαφώς και λογικώς ορισμένες, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει και τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν κατά τη σύσταση της συμφωνίας. Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας επίσης διασφαλίζει πως το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς πέραν της κανονικής του χρήσης.

Η εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν αλλάζει τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που έχει και μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής έναντι του επιχειρηματία κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.

Άρθρο 11- Παράδοση και Εκτέλεση

Ο επιχειρηματίας παρακολουθεί με άκρα προσοχή την υποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών προϊόντων και την αποτίμηση / αξιολόγηση εφαρμογών για υπηρεσίες.

Η διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον καταναλωτή στον επιχειρηματία θεωρείται πως είναι η διεύθυνση παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τι αναφέρεται στο άρθρο 4 των γενικών όρων & προϋποθέσεων, ο επιχειρηματίας θα εκτελέσει τις αποδεκτές παραγγελίες χωρίς καθυστέρηση και όχι αργότερα από 30 μέρες, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί μια μεγαλύτερη χρονική περίοδος. Αν η παράδοση καθυστερήσει ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ολικά ή τμηματικά, ο καταναλωτής ενημερώνεται μέσα ένα διάστημα 30 ημερών μετά από την κατάθεση της παραγγελίας του. Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία χωρίς επιπλέον κόστος ενώ δικαιούται και αποζημίωση.

Στη περίπτωση του τερματισμού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει το πόσο που πλήρωσε ο καταναλωτής το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 30 μέρες μετά τον τερματισμό της συμφωνίας.

Αν η παράδοση του προϊόντος που έχει παραγγελθεί είναι για κάποιο λόγο αδύνατη, ο επιχειρηματίας πρέπει να προσπαθήσει να διαθέσει ένα άλλο προϊόν ως αντικατάσταση. Πριν την παράδοση θα αναφερθεί με σαφή και κατανοητό τρόπο πως το προϊόν που θα αποσταλεί είναι αντικαταστάτης του αρχικού. Το δικαίωμα ανάκλησης δεν μπορεί να παραγραφεί (ή ακυρωθεί) εξαιτίας των προϊόντων αντικατάστασης. Τα κόστη μια πιθανής επιστροφής κάποιας παραγγελίας επιβαρύνουν τον επιχειρηματία.

Ο κίνδυνος φθοράς και/ή η απώλεια των προϊόντων είναι ευθύνη του επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή που θα παραδοθούν στον καταναλωτή ή σε ένα προ-καθορισμένο αντιπρόσωπο του επιχειρηματία, με μόνη εξαίρεση να έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο και από τα δύο μέρη. Αν παραλάβετε κατεστραμμένο προϊόν, τότε πρέπει να το αναφέρετε μέσω e-mail εντός τριών (3) ημερών.

Άρθρο 12- Μακροχρόνιες συναλλαγές: Διάρκεια, Τερματισμός, και Επέκταση

Τερματισμός

Ο καταναλωτής μπορεί να τερματίσει σε οποιαδήποτε στιγμή μια συμφωνία που έχει συναφθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα και επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρισμού) και υπηρεσιών, τηρώντας τους εφαρμοστέους κανόνες ειδοποίησης τερματισμού, οι οποίοι ορίζουν πως η γνωστοποίηση του τερματισμού δεν πρέπει να γίνει μετά το πέρας ενός μήνα.

Ο καταναλωτής μπορεί να τερματίσει σε οποιαδήποτε στιγμή μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρισμού) και υπηρεσιών, στο τέλος του ορισμένου αυτού χρονικού διαστήματος και τηρώντας τους εφαρμοστέους κανόνες ειδοποίησης τερματισμού οι οποίοι ορίζουν πως η γνωστοποίηση του τερματισμού δε μπορεί να γίνει μετά το πέρας ενός μήνα.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ενεργήσει ως εξής στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο:

μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς περιορισμούς που αφορούν σε συγκεκριμένη στιγμή ή στη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου

μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο/μέσο με τον οποίο έχει συναφθεί

μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή με την ίδια ειδοποίηση, όπως αυτή που έχει στη διάθεση του ο επιχειρηματίας.

Επέκταση

Μια συμφωνία η οποία έχει δημιουργηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρισμού) και υπηρεσιών δε μπορεί να επεκταθεί ή να ανανεωθεί αυτόματα για μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Παρά τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μια συμφωνία που έχει δημιουργηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και επεκτείνεται στην τακτική παράδοση καθημερινού / εβδομαδιαίου τύπου και περιοδικών, μπορεί να επεκταθεί αυτόματα για μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια τριών μηνών. Ο καταναλωτής μπορεί να τερματίσει τη επέκταση της συμφωνίας στο τέλος της περιόδου επέκτασης με γνωστοποίηση της πρόθεσής του αυτής ένα μήνα πριν.

Μια συμφωνία η οποία έχει δημιουργηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να επεκταθεί αυτόματα για απεριόριστη χρονική διάρκεια, μόνο αν ο καταναλωτής σε οποιαδήποτε στιγμή τερματίσει τη συμφωνία με ειδοποίηση όχι αργότερη του ενός μήνα και ειδοποίηση όχι αργότερη των τριών μηνών αν η συμφωνία επεκτείνεται σε τακτική παράδοση τύπου και περιοδικών η οποία γίνεται λιγότερο από μια φορά το μήνα.

Μια συμφωνία η οποία έχει δημιουργηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και επεκτείνεται στην τακτική παράδοση ημερήσιου και εβδομαδιαίου τύπου και περιοδικών (δοκιμαστική και εισαγωγική συνδρομή) δεν πρόκειται να επεκταθεί και τερματίζεται αυτόματα στο τέλος της δοκιμαστικής ή εισαγωγικής περιόδου.

Διάρκεια

Αν μια συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα χρόνο, ο καταναλωτής μπορεί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να τερματίσει τη συμφωνία, οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση όχι αργότερη του ενός μήνα, εκτός κι αν η λογική και η δικαιοσύνη είναι ενάντια σε αυτόν τον τερματισμό πριν το τέλος της συμφωνηθείσας περιόδου.

Άρθρο 13- Πληρωμές

Αν δεν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, το ποσό που οφείλεται πρέπει να εξοφληθεί από τον καταναλωτή μέσα σε 7 μέρες μετά την έναρξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1. Στην περίπτωση συμφωνίας να παρασχεθεί κάποιου είδους υπηρεσία η προαναφερθείσα περίοδος ξεκινά αφότου ο καταναλωτής έχει παραλάβει την επιβεβαίωση της συμφωνίας.

Όταν γίνεται πώληση προϊόντων σε καταναλωτές, οι προπληρωμές / προκαταβολές οι οποίες ανέρχονται σε ποσό άνω του 50% δεν πρέπει ποτέ να εφαρμόζονται στους γενικούς όρους & προϋποθέσεις. Όταν μια προπληρωμή έχει καθοριστεί, ο καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα του που αφορούν στη σχετική παραγγελία ή υπηρεσία, πριν την πραγματοποίηση της προ-απαιτούμενης πληρωμής / εξόφλησης.

Ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον επιχειρηματία για τυχόν ανακριβείες στις λεπτομέρειες της πληρωμής.

Σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας από τον καταναλωτή, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς περιορισμούς, να χρεώσει τα σχετικά κόστη, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στον καταναλωτή.

Άρθρο 14- Παράπονα

Ο επιχειρηματίας παρέχει μια επαρκώς δημοσιοποιημένη διαδικασία υποβολής παραπόνων και χειρίζεται τα παράπονα βάσει αυτής της διαδικασίας.

Παράπονα που αφορούν στην εκτέλεση της συμφωνίας πρέπει να περιγράφονται πλήρως και σαφώς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στον επιχειρηματία μετά την παρατήρηση ελαττωμάτων από τον καταναλωτή.

Τα παράπονα που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντώνται μέσα σε μια περίοδο 14 ημερών, από την ημέρα παραλαβής τους. Αν κάποιο παράπονο έχει μεγαλύτερο αναμενόμενο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός του χρονικού διαστήματος των 14 ημερών με ένα μήνυμα αποδοχής το οποίο θα δηλώνει και το πότε ο καταναλωτής θα λάβει μια λεπτομερή απάντηση για το αίτημα του.

Αν ένα παράπονο δεν μπορεί να λυθεί μέσω αμοιβαίας συμφωνίας, τότε δημιουργείται μια αντιπαράθεση / διένεξη η οποία υπόκειται στο διακανονισμό αντιπαραθέσεων / διενέξεων.

Άρθρο 15- Αντιπαραθέσεις / Διενέξεις

Οι συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, που σχετίζονται με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, υπόκεινται στο Ισπανικό δίκαιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η κατοχή και η προμήθεια σπόρων κάνναβης, καθώς και η καλλιέργεια τους για προσωπική χρήση στην επικράτεια του Ισπανικού κράτους, δεν αποτελεί αδίκημα στην Ισπανία.

Άρθρο 16- Επιπρόσθετες και Διαφορετικές Διατάξεις

Επιπρόσθετες ή διαφορετικές διατάξεις εκτός αυτών των Γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να μην έχουν πέσει στην αντίληψη του καταναλωτή και γι' αυτό πρέπει να καταγράφονται εγγράφως και με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τις αποθηκεύσει σε κάποιο ανθεκτικό μέσο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κανένα από τα προϊόντα στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την ίαση οποιασδήποτε πάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Διαδικτυακές Αγορές, τις Τιμές και τις Πληρωμές, την Αποστολή και την Παράδοση, το Απόρρητο και την Ασφάλεια, τις Πληροφορίες Προϊόντων, επισκεφθείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ).

Προειδοποίηση

Οι σπόροι κάνναβης δεν υπόκεινται σε διεθνή έλεγχο, καθώς εξαιρούνται από τις διατάξεις της Ενιαίας Σύμβασης περί Ναρκωτικών του 1961.

Η καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Ισπανία.

Η διαφήμιση της πώλησης σπόρων κάνναβης, καθώς και των υλικών και των εργαλείων για την καλλιέργειά τους, δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Ισπανία. Για την καλλιέργεια κάνναβης σε μέρη που είναι ορατά στο κοινό μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις βάσει του άρθρου 36.18 του Οργανικού Νόμου 4/2015 της 30ής Μαρτίου σχετικά με την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Οι σπόροι κάνναβης μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, οι σπόροι κάνναβης δεν μπορούν να καλλιεργηθούν για προσωπική χρήση και πρέπει να διατηρηθούν ως είδη συλλογής γενετικών αποθεμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να αποκτήσετε άδεια για την καλλιέργειά τους για ιατρικούς σκοπούς.

Η εισαγωγή σε τρίτες χώρες ενδέχεται να απαγορεύεται ή να υπόκειται σε περιορισμούς. Η Royal Queen Seeds δεν θα επιτρέψει ποτέ τη διανομή των σπόρων της σε χώρες όπου η πώληση σπόρων κάνναβης είναι παράνομη.

Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγξετε τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να παραβιάσουμε ή να παραβούμε τη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας μέσω της παροχής σπόρων κάνναβης.

Όποιος αγοράζει σπόρους κάνναβης είναι υπεύθυνος για τη χρήση τους. Η Royal Queen Seeds αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με το προαναφερθέν.

Όλες οι περιγραφές και οι εικόνες στον ιστότοπο της Royal Queen Seeds προέρχονται από την Ολλανδία. Περιγράφουν τα αποτελέσματα που μπορούν να παράγουν ορισμένες ουσίες αφού καταναλωθούν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι κατάλληλες για κατανάλωση. Αυτές οι εικόνες και οι περιγραφές είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο αγοραστής ενός προϊόντος της Royal Queen Seeds αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση κατανάλωσης αυτών των ουσιών, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Ειστε 18 χρονων ή ανω;

Το περιεχόμενο στη σελίδα RoyalQueenSeeds.com είναι κατάλληλο μόνο για ενήλικες και απευθύνεται μόνο σε όσους ανήκουν στο ηλικιακό εύρος που αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βεβαιωθείτε πως γνωρίζετε τη νομοθεσία της χώρας σας.

Πατώντας το ΕΙΣΟΔΟΣ επιβεβαιώνετε πως
είστε
18 χρονών ή άνω.